NSZZ Solidarność przy F.C.B Roben

Zorganizowani mają lepiej!

Komisja ds rozwoju związku

Prawa pracownika (członka związku zawodowego)


1. Masz wpływ na warunki w jakich pracujesz.

2. Przysługują ci zasiłki statutowe, zapomogi.

3. Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę.

4. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji i przemocy.

5. Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw "Solidarności" powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.

6. Możesz uczestniczyć w licznych kursach, szkoleniach.

7. Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.

8. Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję "nie do odrzucenia" jaką przedstawi Ci pracodawca.

9. Masz pełen bezpłatny dostęp do porad prawników, ekonomistów, specjalistów z różnych dziedzin gospodarczych.

10. Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

11. Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Dział rozwoju związku

Działalność Działu Rozwoju Związku obejmuje trzy elementy:
- wspieranie istniejących już organizacji zakładowych
- pomoc dla organizacji zagrożonych wyrejestrowaniem
- tworzenie nowych struktur związkowych – tam gdzie do tej pory związku nie było
Działamy w zakładach gdzie są lub mogą być łamane prawa pracownicze, a także tam gdzie zwia=ązek może pomóc w uzdrowieniu sytuacji w zakładzie pracy.
Staramy się także pełnić rolę informacyjną i doradczą. Staramy się dowiedzieć o bolączkach pracowników w zakładach, w których łamane jest prawo pracy, uzyskujemy informacje o nadużyciach a w pracownikach, że można coś zmienić. Rozmowy z pracownikami ukazują nam ogromną skale problemów. Pracodawcy naruszają przepisy wykorzystując sytuację na runku pracy.
Najważniejsze jest uświadomienie pracownikom, że istnieje możliwość negocjowania z pracodawcą swoich warunków pracy , nie na zasadzie indywidualnej rozmowy, w której pracownik nie jest w stanie niczego osiągnąć, ale poprzez organizacje związkową.


Szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy (SOD 1)
Szkolenie to daje podstawową wiedzę o tym, jak skutecznie zorganizować pracę komisji, angażując w nią wszystkich członków. Uczy prawa związkowego, prowadzenia dokumentacji zebrań i wyborów. Zapoznaje z elementami prawa okołozwiązkowego tj. Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych itd.

Szkolenie ogólnozwiązkowe dla działaczy (SOD 2)
Poszerza i pogłębia wiedzę nabytą podczas szkolenia SOD-1. Zapoznaje z międzynarodowymi standardami pracy. Prowadzone jest w znacznej części przez pracowników działu eksperckiego Regionu "Dolny Śląsk". Jeden dzień poświęcony jest rozwinięciu umiejętności pozyskiwania nowych członków naszego związku z zakładzie pracy.

Podstawy rachunkowości dla skarbników KZ
Szkolenie zapoznaje z zasadami, wymogami i przepisami z zakresu gromadzenia majątku i gospodarowania pieniędzmi zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej. Tutaj można poznać praktyczne techniki prowadzenia dokumentacji finansowej, a także obowiązki Komisji Zakładowej w zakresie:
• podziału składki członkowskiej
• wypłacania zasiłków statutowych
• tworzenia budżetu
• sporządzania sprawozdań finansowych
• ewidencji i identyfikacji podatkowej (NIP, REGON)
• odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8, CIT-8/0)

Zasady działania komisji rewizyjnej
Zapoznaje z prawem wewnątrzzwiązkowym (STATUT, Uchwała finansowa itp.), wyjaśnia wynikające z niego uprawnienia i obowiązki Komisji Rewizyjnej, zapoznaje z zasadami obowiązującymi przy czynnościach kontrolnych w Komisji Zakładowej.


Prawo Pracy
Zaznajamia z przepisami prawa pracy (kodeks pracy, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o Państwowej i Społecznej Inspekcji Pracy itp.), poszerza umiejętność rozumienia i interpretacji aktów prawnych, zawiera przykłady oparte na autentycznych przypadkach interwencji prawnych i rozstrzygnięć sądowych.

Negocjacje
Szkolenie przygotowano w oparciu o książkę M. Bazermana i M. Neale, „Negocjując racjonalnie”. Książka prezentuje mało jeszcze u nas spopularyzowane podejście do negocjacji, jest rozszerzonym i wzbogaconym spojrzeniem takich klasycznych już pozycji, jak Fisher, Ury „Dochodząc do tak” i „Odchodząc od nie”. Wprowadza rzadko poruszane zagadnienie podziału na negocjacje dystrybucyjne i integracyjne. Traktując negocjacje jako proces podejmowania decyzji autorzy odnoszą się do indywidualnego poziomu myślenia i działania każdego z negocjatorów, a więc wskazują na psychologiczne ograniczenia efektywności negocjatorów. Szkolenie zawiera ćwiczenia negocjacyjne z użyciem kamery, wiele studiów przypadków i bogaty zbiór przykładów ilustrujących teorię.

Szkolenie podstawowe nt rozwoju związku
W szkoleniu prezentowane są dane zarówno Komisji Krajowej jak i Regionu Dolny Śląsk na temat obecnego stanu Związku ze szczególnym uwzględnieniem zmian liczebności w poszczególnych latach i branżach. W oparciu o te dane uczy skutecznych sposobów rozwoju naszej organizacji wskazując czynności, które należy podjąć, aby mocniej zaangażować naszych członków w sprawy związku, a przede wszystkich w pozyskanie nowych.

Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa
Część I – prowadzona jest w formie gry w oparciu o specjalny podręcznik z wykorzystaniem zestawu pomocy technicznych. Uczestnicy gry wypełniają dokumentację finansową, poznają zasady księgowości i obserwują skutki ekonomiczne podejmowanych decyzji.
Część II – poświęcona jest analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa. Uczy sposobów bilansu, rachunku wyników, interpretowania podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz zależności zachodzących między kondycją firmy, a sytuacją pracowników.
Warunkiem udziału w tej części jest wcześniejsze ukończenie części I.

Zarządzanie sobą
Szkolenie skupia się na analizie silnych i słabych stron zarządzania sobą. Zapoznaje z technikami poprawy skuteczności w gospodarowaniu czasem, w określaniu celów, planowaniu zadań i pracy nad samorozwojem.

Zarządzanie grupą i zespołem
Podczas szkolenia prezentowane są techniki pracy grupowej i zespołowej, analizuje się relacje zachodzące między jednostką a grupą, ukazuje się dynamikę grupy i etapy budowy zespołu. Analizuje się style zarządzania oraz omawia cechy dobrego przywódcy.

Podstawy komunikacji społecznej z elementami retoryki
Szkolenie przedstawia zasady sprawnej komunikacji, pozwala poznać własny styl komunikowania się i podaje sposoby zwalczania trudności w porozumiewaniu się. Główną jego częścią jest warsztat wystąpień publicznych prowadzony z użyciem kamery.